bip.gov.pl
A A A K

Biuletyn Informacji Publicznej - strona główna

Zespół Szkół w Bobrowej funkcjonuje od 1 września 2003 roku. Został powołany Uchwałą Nr IV/57/03 Rady Gminy Żyraków z dnia 21 lutego 2003 r. Zespół szkół powstał na bazie istniejących: Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum.
Zespół Szkół Publicznych w Bobrowej funkcjonuje w budynku szkolnym posiadającym gruntownie wyposażoną halę sportową, sale lekcyjne i pracownie przedmiotowe, pracownię komputerową, bibliotekę, świetlicę i stołówkę dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Uczniowie zamieszkujący w odległości większej niż 3 km od szkoły dowożeni są na zajęcia autobusem gminnym.
Zespół Szkół Publicznych w Bobrowej tworzą: Publiczna Szkoła Podstawowa, Publiczne Gimnazjum oraz Publiczne Przedszkole. Przedszkole mieści się w oddzielnym budynku. Zespół szkół prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą na podstawie obowiązujących w oświacie aktów prawnych i dokumentów wewnętrznych:

 • Aktu Założycielskiego,
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami),
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami),
 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Statutu,
 • Zarządzeń Kuratora,
 • Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
 • Planu Pracy Szkoły,
 • Programu Rozwoju Szkoły,
 • Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
 • Programu Wychowawczego Szkoły,
 • Programu Profilaktyki,
 • Regulaminu Rady Pedagogicznej,
 • Regulaminu Samorządu Uczniowskiego,
 • Regulaminu Rady Rodziców,
 • Regulaminu Biblioteki Szkolnej,
 • Regulaminu Świetlicy Szkolnej.

Organem prowadzącym jest Gmina Żyraków. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie. Szkoła współpracuje z rodzicami uczniów, którzy poprzez Radę Rodziców współdziałają z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.
Obecnie w ramach godzin z KN Art. 42 ust. 2 pkt. 2 oferujemy uczniom zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia: koła wiedzowe, językowe, zajęcia wyrównujące braki uczniów: dydaktyczno-wyrównawcze i terapeutyczne.
W zespole szkół działają Uczniowski Klub Sportowy Bobry dla uczniów szkoły podstawowej i Uczniowski Klub Sportowy A-To-My dla uczniów gimnazjum oferujące pozalekcyjne zajęcia i treningi z wybranych dziedzin sportu: unihokej, piłka siatkowa i bilard.
Funkcję dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Bobrowej od 2001 r. pełni mgr inż. Robert Madej.

Stan uczniów w r. szk. 2016/2017:

 • Oddział przedszkolny 3-4–latków: 25 dzieci
 • Oddział przedszkolny 4-5–latków: 18 dzieci
 • Oddział przedszkolny 5-6–latków: 22 dzieci
 • Publiczna Szkoła Podstawowa: 108 uczniów
 • Publiczne Gimnazjum: 63 uczniówOpublikował: Sławomir Domagała
Publikacja dnia: 21.06.2018
Podpisał: Robert Madej
Dokument z dnia: 18.10.2016
Dokument oglądany razy: 15 964